Decor Floor CEE Communication/ 12th of March 2020

Уважаеми клиенти, 

Decor Floor следи отблизо развитието на Coronavirus 2019 (COVID-19) както на вътрешно, така и на външно ниво, с цел да осигури най-добрите практики.

Всички наши доставчици и превозвачи на материали гарантират на своите клиенти пълно обслужване чрез издадени официални изявления. Независимо от това, ние следим в реално време ситуацията и внимателно проследяваме нашите поръчки. Ние внимателно наблюдаваме цялостната ситуация и поддържаме непрекъснат контакт с нашите доставчици. Въз основа на техните отзиви и всякакви нови развития, ние ще търсим най-добрите решения за текущо пълно изпълнение на нашите ангажименти към вас. В този момент Европейският съюз гарантира продължаването на нормалната бизнес дейност и транзита на стоки във всичките страни членки.
Операциите на нашата компания на строителните площадки ще останат незасегнати, като спазват препоръчителните правила за поведение.

Същевременно, в този период на всеобща несигурност, ние призоваваме всички наши подизпълнители да следват протоколите и указанията, посочени от представителите на властта.

За да сме сигурни, че се грижим за себе си и уважаваме другите, всичките ни вътрешни срещи и служебни пътувания са преустановени и преминахме към политика на работа от дома. Социално отговорното поведение е приоритет.

Обръщаме специално внимание на предпазните мерки, изисквани от тази ситуация, за да запазим безопасността и да защитим нашите служители и партньори.

Ние сме напълно достъпни за всякаква допълнителна информация на следния адрес: office@decorfloor.bg


DEAR CUSTOMERS, 

Decor Floor is closely monitoring the impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19) both at an internal as well as an external level, with the aim to ensure the best practices.

All our material suppliers and transporters assure for their clients a full operating service, through issued official statement documents. Nevertheless, we are keeping track in real time of the situation and we are closely following our orders. We are closely monitoring the overall situation and we are continuously in contact with our suppliers. Based on their feedback and any new developments we will seek best solutions for ongoing fullfilment of our commitments to you.  At this moment, the European Union guarantees the continuation of normal business activities and the transit of goods in all its countries.
Our company’s operations on construction sites will remain unaffected, while complying with the recommended rules of conduct.

In the same time, in this time of universal uncertainty, we urge all our subcontractors to follow the protocols and guidelines stated by government officials.
To make sure we take care of ourselves and respect the others all our internal meeting and business travel were suspended and we moved to a work from home policy. Socially responsible behaviour is a priority.

We are giving special attention to the precautionary measures required by this situation, in order to keep safe and protect our employees and  partners.

We are completely available for any further information at the following address: office@decorfloor.bg


Some of our recent works


  • BNP Paribas Cardif Offices @Ethos House

  • Banca Transilvania @Iulius Mall Cluj

  • Skanska HQ

  • Ovidius Clinical Hospital

  • NNDKP Offices @Globalworth Tower

some of our partners that trust us, be sure to be one of them